top of page
56935246_1220506481450428_22649599628473
Profielfoto Jofke.jpg

NL 


In de tijd dat Jofke® op de kunstacademie zat en een aantal jaren daarna, had zij een relatie met een zeer slechtziende man. Ze kwam er achter dat hij beter zijn best deed om haar werk te bekijken, dan de meeste mensen met goede ogen. Na haar afstuderen richtte Jofke Studio Xplo op waarmee zij teken- en schilderlessen geeft, ook aan mensen met een visuele beperking. In 2010 richtte zij Zie je wel(?) op, een project waarmee ze samen met haar blinde en slechtziende cursisten exposities organiseerde die bezoekers blind kunnen bezoeken.

Wanneer mensen met een visuele beperking exposities van haar werk bezoeken, merkt Jofke® dat er nog steeds geen sprake is van oppervlakkig kijken. Deze mensen duiken haast letterlijk in haar werk; met hun neus erop. Ze voelen, ze informeren, ze zijn nieuwsgierig, willen weten hoe het gemaakt is en wat er bedoeld is. 

Dankzij haar beeldende achtergrond en empathisch vermogen kan Jofke haar blinde en slechtziende cursisten leren over onze beeldende wereld. Daaruit schreef zij het boek Je zintuigen als inspiratie en ontwikkelde zij Taktila™ een voelbaar kleurensysteem met uitgebreide methode om alle beeldende middelen op de tast uit te kunnen leggen. Haar naam en Taktila™ zijn ondertussen geregistreerde merken voor visuele en non-visuele beeldvorming.

Beeldende kunst beoefenen en bezichtigen blijken perfecte manieren te zijn om inzicht te krijgen in elkaars belevingswereld. Ook als je die niet kunt zien. Deze boodschap wil Jofke graag meegeven door het Closed Eyes Festival mee te organiseren. 

‘Nieuwsgierigheid en aandacht voor elkaars ideeën en beleving schept dankbaarheid en verwondering,’ Jofke®
 

JOFKE

EN
 

In the time that Jofke® was in art school and a few years later, she had a relationship with a very visually impaired man. She found out that he was trying harder to see her work than most people with good eyesight. After her graduation Jofke founded Studio Xplo with which she gives drawing and painting lessons, also to people with a visual disability. In 2010 she founded Zie je wel(?), a project with which she, together with her blind and partially sighted students, organized exhibitions that visitors can visit blindly.
When people with a visual impairment visit exhibitions of her work, Jofke® notices that there is still no question of looking superficially. These people almost literally dive into her work; with their noses on it. They feel, they inform, they are curious, they want to know how it was made and what was meant. 
Thanks to her visual background and empathy, Jofke can teach her blind and partially sighted students about our visual world. From this she wrote the book Je zintuigen als inspiratie (Your senses) and developed Taktila™, a palpable colour system with an extensive method for explaining all visual means by touch. Her name and Taktila™ are now registered trademarks for visual and non-visual imagery.
Practicing and viewing visual art appear to be perfect ways to gain insight into each other's world of experience. Even if you can't see it. Jofke would like to give this message by organising the Closed Eyes Festival. 
‘Curiosity and attention to each other's ideas and experiences creates gratitude and amazement,' Jofke®.

Profielfoto Vicky_bewerkt.jpg

NL

In het begin had ik altijd een speciale liefde voor het hebben van gesloten ogen. Misschien omdat ik intuïtief wist dat er een innerlijke kennis is in deze situatie, die je pas echt kunt begrijpen als je het ervaart. Daarna ben ik samen met componist Xavier Geerman een onderzoek gestart naar visuele en auditieve beperkingen. Als onderdeel van dit onderzoek begon ik te dansen met gesloten ogen en ik realiseerde me eerst de moeilijkheid van deze situatie, maar ook de ongelooflijke kennis van het lichaam dat niet ziet.

Het idee om het Closed Eyes Festival te organiseren is gebaseerd op twee pijlers: 
Voor mensen zonder visuele beperking, om een glimp op te vangen van de overvloed aan kennis die op onze andere zintuigen rust, voorbij het zicht.


Voor mensen met een visuele beperking, om een ruimte te creëren die ze de potentie heeft om alle evenementen van het festival te voelen en te ervaren. Een plek waar het primaat de sensaties van aanraking, gehoor, geur en smaak heeft en niet de visie.

Vicky Angelidou (GR) is een danser, choreograaf en dansdocent, gevestigd tussen Nederland en Griekenland, die met een vol hart de liefde voor leren en creëren door middel van beweging promoot. Ze heeft een Bachelor's degree in Psychologie en Dans en een MA in "Performing Public Space". Ze doet onderzoek naar beweging en performance die te maken heeft met maatschappelijke vraagstukken en dat gebeurt op onconventionele plekken. Ze doceert hedendaagse danstechniek en improvisatie in verschillende dansscholen en studio's en ze leidt dansers op door middel van intensieve workshops. Ze blijft zichzelf vooral trainen in Passing Through en Flying Low techniek met David Zambrano, en de laatste tijd heeft ze de EXIN een maand intensief bijgewoond in Corfu, Griekenland. Ze is ook beïnvloed door het werk van Depth Movement, van Edivaldo Ernesto, van Gaga (Ohad Naharin), en verschillende andere compositorische praktijken die door de jaren heen haar manier van bewegen en denken hebben gevormd.

VICKY ANGELIDOU

EN

At first, I always had a special love for the condition of having eyes closed. Maybe because I intuitively knew that there is an inner knowledge in this situation, which only when you experience it you can really understand it. Then, I started a research with the composer Xavier Germaan on visual and hearing impairment. As part of this research, I began to dance with closed eyes and I realized firstly the difficulty of this situation but also the incredible knowledge of the body that does not see. The idea of ​​organizing the

 

Closed Eyes Festival is based on two strands: 
For those without visual impairment, to get a glimpse of the abundance of knowledge that rests on our other senses beyond sight.


For visually impaired people, to create a space that they will have the potential to feel and experience all the festival events. A place where primacy will have the sensations of touch, hearing, smell and taste and not the vision.

Vicky Angelidou (GR) is a dancer, choreographer and dance educator, based in between Netherlands and Greece, promoting with a full heart the love for learning and creating through movement. She holds a Bachelor’s degree both in Psychology and Dance and she holds an MA in "Performing Public Space". She is researching movement and performance that is connected with social issues and that happens in unconventional places. She teaches contemporary dance technique and improvisation in several dance schools and studios and she educates dancers through intensive workshops. She keeps on training herself mainly in Passing Through and Flying Low technique with David Zambrano, and lately she attended the EXIN one month intensive in Corfu, Greece. She is also influenced by the work of Depth Movement, from Edivaldo Ernesto, by Gaga (Ohad Naharin), and several other compositional practices that through the years shaped her way of moving and thinking.
 

Xavier_bewerkt_bewerkt_bewerkt.jpg

NL

De reden waarom ik het closedeyesfestival organiseer. Lang geleden heb ik gemerkt dat een trend met ouderdom en visuele en auditieve handicap. Het lijkt erop, dat als we ouder worden onze zintuigen beginnen te dalen in functionaliteit. Ik vroeg me af wat dat voor invloed zou zijn op mij als componist en wat het zou betekenen voor mijn werk in de toekomst. kon ik nog steeds het componeren van de muziek als ik niet in staat was om te zien en te lezen? Ik zou in staat zijn om te componeren en uitvoeren van muziek als ik niet in staat was om het te horen?

 

Vorig jaar werkte ik met Vicky Angelidou (choreograaf uit Griekenland) op een project waar we geëxperimenteerd met het uitvoeren van met het zien en horen van een bijzondere waardevermindering. Hoewel we allemaal onze beurt met zowel een handicap, heb ik het grootste deel van de tijd met oorbeschermers en ze besteden het grootste deel van de tijd in met de blinddoek. uitvoeren met oorbeschermers op was nogal een uitdaging. Maar ik had een betere analyse van alles wat om me heen en ik heb geleerd te vertrouwen op mijn spieren herinneringen meer van het spelen van gitaar met oorbeschermers op. Ik werd me er ook van bewust dat elk geluid dat resoneerde door iets dat kan worden verzameld door middel van bepaalde delen van het lichaam en het overdragen aan de oren, waardoor het zeer moeilijk word om voor een echt volledige doof ervaring. Ik ben momenteel nog op zoek naar meer dove mensen hebben voor gesprekken en interviews om hierdoor meer inzicht te krijgen in deze wereld. Ik hoop erachter te komen en een manier te vinden om muziek over te brengen naar slecht horende op een dag.

 

Xavier Geerman is componist uit Aruba hij is momenteel gevestigd in Nederland, maar ook brengt hij zijn muziek overal waar hij gaat. Hij is momenteel bezi met de afwerking van zijn bachelor's degree in het componeren van muziek. Hij al indruk gemaakt dor het hebben van een primeur in het concertgebouw van Amsterdam, een opera in premiere op de nationale opera en het ballet tijdens de opera forward festival en nog veel meer. Hij was ook genomineerd voor de Jacques de Leeuw van 2018, waar hij won een jaar contract bij een atelier gratis in plats van de hoofdprijs. hij is momenteel met deze werkruimte voor het verkennen van de nieuwe mogelijkheden voor het werken met andere disciplines. wat kan muziek betekenen voor de choreografie? wat kan choreografie betekenen voor muziek? En hoe zit het met de andere vormen van kunst? Xavier werkt nauw samen met de choreografen voor 2 jaar nu en hij is nog steeds aan het leren veel nieuwe dingen van deze samnewerkingen. Hij is momenteel ook het orkestreren van muziek voor Aruba, en het maken van een nieuwe compositie voor het Harmonie-orkest en hij zal uitvoeren, op de Dwarsdriewer festival in Duitsland in mei 2019. voor meer informatie over Xavier bezoek zijn website: www.xg-music.com

XAVIER GEERMAN

EN

Long ago I have noticed a trend with old age and visual and audible impairment. It seems like as we grow older our senses start to decline in functionality. I wondered how that would affect me as a composer and what it would mean for my work in the future. Could I still compose music if I was unable to see and read it? Would I be able to compose and perform music if I wasn’t able to hear it?

Last year I worked together with Vicky Angelidou (a choreographer from Greece) on a project where we experimented with performing with seeing and hearing impairment. Although we each had our turns with both disabilities, I spend most of the project time with ear protectors on and she spend most of the project time with the blindfold. 

Performing with the ear protectors on was quite a challenge. But I had developed a better visual analysis of all that is around me and I have learned to trust my muscle memories more when playing my guitar with the ear protectors on. I also became aware that any sound that is resonated through something can be collected through certain parts of the body and transferred to the ears making it very hard to have a real completely deaf experience. I am currently still searching for more deaf people to have conversations and interviews with to gain more insight in this world. I hope to figure out a way to explain music to a hearing impaired person one day.

Xavier Geerman is a composer from Aruba. He is currently based in The Netherlands but he also brings his music everywhere he goes. He is currently finishing his bachelor’s degree in music composition. He already made an impact by having a premiere in the Concertgebouw of Amsterdam, an opera premiere at the national opera and ballet during the opera forward festival and many more. He was also nominated for the Jacques de Leeuw award of 2018 where he won a year contract at an atelier free of charge instead of the main prize. He is currently using this workspace to explore new possibilities for working with other disciplines. What can music mean for choreography? What can choreography mean for music? And what about the other art forms? Xavier has been working closely with choreographers for 2 years now and he is still learning many new things from these collaborations. He is currently also orchestrating music for Aruba, and making a new composition for a Harmony orchestra, and he will be performing at the Dwarsdriewer festival in Germany in May 2019. For more on Xavier visit his website: www.xg-music.com.
 

0dc3847a-1de9-42dd-8cdf-28d58756d8c7_edi

NL 

Skater, filmer, fotograaf, graffiti artiest en nog veel meer...

Bij Closed Eyes Festival doe ik eigenlijk van alles en nog wat. Zo ondersteun ik het festival o.a. in techniek, promotie en algemene organisatie. Op de dag zelf zal ik de huis fotograaf zijn en helpen de vrijwilligers te instrueren.

NIELS BAZELMANS

EN
 

Skater, filmer, photographer, graffiti artist and much more...

At Closed Eyes Festival I actually do all kinds of things. For example I support them with technical issues, promotion and overall organisation.On the day of the festival I will be the official photographer and also help the volunteers get instructions

bottom of page